telefon  +48 52 345 63 02 telefon  +48 601 667 524

mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geodezja- zakres prac:

Czynności geodezyjne polegające na wznowieniu znaków granicznych cz też wyznaczeniu punktów granicznych są niezbędne w przypadku gdy:

 • nie można określić zasięgu prawa własności,
 • znaki graniczne są trudne do zlokalizowania w terenie lub ich po prostu nie ma,
 • domniemywa się, że ów znak został przesunięty

i powinny być wykonywane zawsze przed zakupem nieruchomości gruntowej oraz przy wszelkich czynnościach geodezyjnych oraz gdy podejrzewa się świadome działania osób trzecich.

Zgodnie z art. 277 Ustawy kodeks karny: „Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

wznowienie znaków granicznych

Procedura wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych będzie oparta na wiarygodnej dokumentacji, która znajduje się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym, która w przeszłości powstała w procesach:

 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • podziału nieruchomości,
 • scalenia i podziału nieruchomości,
 • scalenia i wymiany gruntów.

W przypadku wyniknięcia sporu w trakcie czynności wznowienia granic strony maja prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

W przypadku gdy dla przedmiotowej nieruchomości nie ma ustalonego stanu prawnego granic, istnieje możliwość wyznaczenia przebiegu granic działek ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Rozgraniczenie nieruchomości może być wykonywane w trybie administracyjnym i sądowym.

Rozgraniczenie nieruchomości następuje na wniosek strony lub z urzędu i ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczenia nieruchomości w trybie administracyjnym dokonują wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Do wniosku o rozgraniczenie nieruchomości niezbędne są:

 • dokument potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu spadku)
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

Wnioskodawca powinien zaproponować geodetę, który przeprowadzi czynności rozgraniczeniowe oraz podać właścicieli nieruchomości, z którą będzie rozgraniczana wnioskowana nieruchomość oraz jej adres.

rozgraniczenie nieruchomości

 

Podziały nieruchomości to obok ustaleń stanów prawnych nieruchomości nasz tzn. „konik”.

Intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował duże zainteresowanie właścicieli nieruchomości ich podziałem.

 

Decyzje podjęte na etapie podziału nieruchomości są wiążące z zamierzonym celem: czy dana działka sprzeda się lub czy otrzyma pozwolenie na budowę .

Warto więc poświęcić trochę czasu i oddać sprawę w ręce rzetelnego geodety, żeby już na etapie wstępnego projektu podziału zaplanować prawidłowe i optymalne wykorzystanie wydzielonych części nieruchomości w przyszłości. Podpowiemy także jakie warunki musi spełniać nieruchomość, żeby wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydał decyzję o jej podziale.

W wyniku podziału powstają więc nowe działki, które są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Nie jest natomiast istotna kwestia ich własności. Oznacza to, że właścicielem nieruchomości powstałych w wyniku podziału może być ta sama osoba lub instytucja, która była właścicielem dzielonej nieruchomości.

 

Podziały nieruchomości mogą być przeprowadzone w:

 • Trybie administracyjnym –podział na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 • Trybie podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych (przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu).

podział

Etapy podziału przeprowadzanego w trybie administracyjnym:

 1. sporządzenie wstępnego projektu podziału (wymagana opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie oceny zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego),
 2. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału (protokół z czynności przyjęcia granic),
 3. Wykonanie projektu podziału nieruchomości celem wydania przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta decyzji o podziale nieruchomości,
 4. wyniesienie i okazanie nowych granic stronom postępowania podziałowego w terenie przez geodetę,
 5. Przyjęcie dokumentacji podziałowej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ujawnienie podziału w ewidencji gruntów i budynków.

Podstawowe akta prawne:

 • ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podział działki będzie możliwy przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu miejscowego (decyzją o warunkach zabudowy) oraz zapewnieniu dostępu projektowanym działkom do drogi publicznej.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia podziału nieruchomości:

Wniosek o podział nieruchomości podpisany przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu wraz z załącznikami:

 • dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu spadku)
 • wypisem z rejestru gruntów i kopią mapy ewidencyjnej
 • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego
 • dla podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków -pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • wstępnym projektem podziału nieruchomości,
 • protokołem z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykazem zmian gruntowych,
 • wykazem synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • mapą z projektem podziału.

 
Ww. załączniki są składane dwuetapowo.

Za właściciela (ale w porozumieniu) zajmujemy się wszelkimi formalnościami i ułatwiamy zadania należące do niego.

Podział nieruchomości rolnych i leśnych

W przypadku podziału nieruchomości rolnych i leśnych nie jest wydawana decyzja administracyjna. Podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej lub leśnej.

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych (za wyjątkiem działki przeznaczonej na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami).

Mapa do celów projektowych sporządzane przez geodetę to pierwszy krok zmierzający do rozpoczęcia inwestycji: budowy domu lub innego obiektu budowlanego.

Jest to dokument niezbędny do ubiegania się o pozwolenie na budowę, wykorzystywany przez projektanta oraz architekta do opracowania planu zagospodarowania działki, będącego częścią składową projektu budowlanego.

Bazując na mapie sytuacyjno – wysokościowej opracowanej przez geodetę, konkretny projekt obiektu budowlanego zostaje odniesiony do aktualnego stanu zagospodarowania i ukształtowania terenu.

Mapa do celów projektowych jest wykorzystywana także do projektowania usytuowania poziomego i pionowego sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami. Projekt zagospodarowania terenu (działki) wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych, który pokazuje przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenu wymaga uzgodnienia z ZUDP odpowiedniego starostwa (właściwego dla miejsca inwestycji).

Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich elemantach ewidencji gruntów i budynków oraz o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych dotyczących zarówno obszaru projektowanej inwestycji, jak również obszaru otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30 metrów, przy czym może on być większy w zależności od wymagań inwestora.

Wykonujemy mapy do celów projektowych w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej tj. numerycznym opracowaniu w uzgodnionym formacie danych.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

Po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji architektonicznej uzgodnień projektowych oraz pozwolenia na budowę należy wytyczyć obiekt budowlany w terenie - czyli wyznaczyć na gruncie jego położenie.

Geodeta w nawiązaniu do punktów osnowy określi z dużą dokładnością położenie obrysu budynku w odniesieniu do granic działki.

Tycznie będzie także obejmowało przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektrycznej i wodociągowej, dla których wymaga się także wysokiej dokładności wyznaczenia w terenie.

wytyczanie obiektów budowli

 

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zgodnie z ww. ustawą inwentaryzacji geodezyjnej podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. Starosta może również nałożyć obowiązek inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia budowy.

Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

inwentaryzacje pobudowlane

W praktyce wygląda to następująco: budynek po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybudowaniu podlega inwentaryzacji powykonawczej, a następnie wniesieniu na mapę zasadniczą. W przypadku mediów, czyli sieci uzbrojenia terenu procedura wygląda podobnie, po wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Bardzo istotnym elementem inwentaryzacji powykonawczych zarówno przyłączy, jak i budynków jest określenie czy inwentaryzowany obiekt wzniesiony jest zgodnie z położeniem określonym w pozwoleniu na budowę. To również należy do zadań geodety.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu rozbieżności w położeniu obiektów w stosunku do położenia projektowanego nie powinny przekraczać 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, pomagamy ułatwić przejście przez ten proces.

W trakcie planowania zakupu działki:

 • Występujemy o warunki zabudowy,
 • sprawdzamy jakie możliwości przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • odszukujemy znaki graniczne, a w przypadku ich braku wznawiamy je i sprawdzamy powierzchnię kupowanej działki,
 • analizujemy ceny rynkowe nieruchomości.

W trakcie planowania budowy:

 • Występujemy o warunki zabudowy,
 • doradzamy jakie możliwości przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzamy mapę do celów projektowych,
 • Wytyczamy obiekt budowlany w terenie osie lub ściany budynków, przebieg przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych oraz gazociągów,
 • wykonujemy mapy inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu budowy, niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

geodezyjna obsługa inwestycji

 

Lata przepracowane na rynku nieruchomości, skomplikowane często zlecenia, które wymagały analiz dokumentów, nauki i cierpliwości pomogły nam poszerzyć swoją działalność zawodową o regulowanie stanów prawnych nieruchomości.

Stan prawny nieruchomości to ogół praw przysługujących nieruchomości, ale przede wszystkim prawo własności, które wynika z aktów notarialnych dotyczących nabycia własności nieruchomości (kupno-sprzedaż, darowizna, zamiana, itp.), z orzeczeń sądów, z decyzji administracyjnych czy aktów własności ziemi.

Prawo własności powinno być ujawnione w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sądy Rejonowe dla danej nieruchomości.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy stan ujawniony w księdze wieczystej nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, gdy działki w ewidencji gruntów i budynków nie mają oznaczonego numeru księgi wieczystej, lub gdy prawo własności nie jest w ogóle ujawnione w księdze wieczystej. W wielu przypadkach także dochodzi do sporów, co do części udziałów we własności nieruchomości i prawa do dysponowania nimi. 
Podobna sytuacja występuje, gdy przez lata nieruchomość należy do rodziny, lecz nigdy nikt nie przeprowadził postępowania spadkowego. Spadkobiercy lub właściciele są przekonani, że mają prawo do nieruchomości, ale nie potrafią tego udowodnić za pomocą dokumentów.

Właściciele często są przerażeni, nie wiedzą jak rozpocząć starania o udowodnienie swoich praw do nieruchomości, boją się kosztów i przeszkód ze strony urzędów, sądów….

W takich przypadkach nasza firma podejmie się czynności niezbędnych do uregulowania stanu prawnego, jak i jego ujawnienia w księdze wieczystej oraz doprowadzenia do zgodności zapisów w księgach wieczystych ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków.

Aby rozpocząć sprawę regulowania stanu prawnego należy w pierwszej kolejności dotrzeć do przyczyny takiego stanu rzeczy – dowiedzieć się jak w ogóle doszło do takiej sytuacji.

Dochodzenie stanów prawnych nie jest to łatwy proces, wymaga często żmudnego odtwarzania ciągu dokumentów w konkretnych sprawach, znajomości ciągle zmieniających się przepisów prawa oraz praktyki w prowadzeniu tego rodzaju spraw.

ustalenie stanu projektu

Polega on na uporządkowaniu dokumentów zarówno pod kątem geodezyjnym, jak i wieczysto-księgowym, które ostatecznie będą dowodem na to, że nieruchomość jest bezsprzecznie naszą własnością.

 • Wszelkiego rodzaju inne pomiary geodezyjne (w tym pomiar objętości mas ziemnych, niwelacja terenu, tworzenie numerycznego modelu terenu, aktualizacje map sytuacyjno-wysokościowych) połączenia działek ewidencyjnych
 • Wektoryzacja obrazów rastrowych
 • Wykonanie i obróbka obrazów wektorowych oraz map numerycznych
 • Plotowanie obrazów rastrowych i wektorowych oraz map numerycznych
 • Doradztwo techniczne

 

Inne roboty:

 • pomiary aktualizacyjne po rozbiórkach obiektów budowlanych
 • wytyczanie obiektów nietypowych
 • inne pomiary pozwalające na zebranie matematycznie wyznaczalnych informacji (odległości, różnice wysokości, powierzchnie itp.) - wg indywidualnego zamówienia

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.